Vastutus keskkonna ees


Hallhaigur

Grupile kuuluvad kalafarmid Rootsis ja Soomes ning tootmisüksused Eestis, Soomes ja Suurbritannias. Nimetatud üksused avaldavad keskkonnale mõju. Säästvalt tegutseva ettevõttena oleme teadlikud globaalsest vastutusest loodusressursside ja kahjustamata keskkonna säilitamise eest, mistõttu püüame hoida oma tegevuste keskkonnamõjusid minimaalsetena ja vähendada oma jalajälge võimalikult ökonoomse ressursside kasutamisega.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-juhtimissüsteemi seaduse kohaselt on kalamajandus olulise keskkonnamõjuga tegevus. Kalakasvanduste võimalik mõju loodusele seisneb kasvandustes tekkiva heitvee ja neis sisalduvate saasteainete (peamiselt lämmastik ja fosfor) levikus mere- ja järvevette ning seeläbi veekvaliteedi halvenemises. Veekvaliteedi halvenemine omakorda võib kahjustada elupaigatüüpe või lindude-loomade elukeskkonda. Saasteainete kontsentratsioon ja levik sõltub kasutatavast tootmistehnoloogiast, söödakogusest ja mere hoovustest, tuulesuunast jm keskkonnateguritest.

Kalakasvanduse arendamisel on tegevusloaks vee-erikasutusluba, mis väljastatakse 7-10 aastaks. Tegeleme keskkonnamõjude vähendamisega keskkonnaametnike range järelevalve all. Negatiivsete keskkonnamõjude maksimaalseks vähendamiseks tagame asukohtade tasandil kalatootmise ja -töötlemise kõigis põhietappides vajalike meetmete järgimise. Lisaks aitame kaasa keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõtmisega oma kalafarmides ja tootmisüksuste rajatistes. Lähtume oma investeeringutes kalakasvatuse vastava meetodi BAT (Best Available Technique) printsiipidest.

Lõppenud majandusaastal investeerisime kokku 1,6 miljoni euro ulatuses.

Parendasime Soomes Renkos  ja Saaremaal Vätta poolsaarel asuvate kalatööstushoonete energiaefektiivsust ja paigaldasime päikesepatareid.

Ressursikasutuse tõhustamiseks investeerisime ka tootmisseadmetesse. 2016. aasta 12 kuu jooksul investeerisime Soome ja Rootsi kalakasvanduste seadmetesse kokku 0,3 miljonit eurot. 2015. aastal tõstsime oluliselt Soomes asuva kalakasvanduse tapamaja puhastusseadme võimsust, millega saavutasime kõigi nõutud heitmete 96-100% puhastusefektiivsuse.

Seoses kalamarja eksportimisega Jaapanisse hakkasime mereveest tootma pöörd-osmoosiga magevett, et rahuldada suurenenud magevee vajadust kalamarja töötlemisprotsessis, sellega vähendasime oluliselt koormust kohalikule puurkaevule.

Rahvusvahelise kalatoodete tootjana jätkame keskkonnamõjude vähendamiseks vajalike sammude astumist ka järgmistel aastatel.


  • © 2020 AS PRFoods
prfoods-
prfoods-
prfoods-
prfoods-